top of page

VOORWAARDEN EN CONDITIES

Algemene voorwaarden 

  1.    Definities

In deze Voorwaarden worden verstaan onder

1.1      Organisator:

Pro Moto Coach-
E-mailadres: advancedridingschool@gmail.com

 

1.2      Contractant:

De (rechts)persoon welke voor zichzelf en/of anderen met Organisator een overeenkomst sluit betreffende een Training.

1.3       Deelnemer:

De persoon die deelneemt aan een training of evenement. Dit kan zijn degene die zelf heeft geboekt, degene ten wiens behoeve is geboekt en die de boeking heeft aanvaard of degene die op grond van de indeplaatsstelling deelneemt.

1.4        Training:

Onder training wordt verstaan: de circuitcoaching op het door de cursist gekozen circuit.

  1.     Toepasselijkheid

 

2.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de totstandkoming tussen Organisator en contractant/deelnemer betreffende (de deelneming aan) een Training

 

  1.     Boekingen

3.1      Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door contractant

3.2      Een overeenkomst met betrekking tot (het deelnemen aan) een training kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden gesloten.

3.3       Organisator zendt een bevestiging van de overeenkomst (hierna te noemen inschrijving) aan de contractant met daarbij gevoegd deze algemene voorwaarden.

3.4      De Inschrijving vermeldt de plaats, de datum en het tijdstip waarop de training aanvangt. Tevens vermeldt deze het aantal deelnemers waarvoor de contractant de overeenkomst sluit en eventuele andere bijzonderheden.

3.5      Degene die (mede) namens of ten behoeve van een ander boekt is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat er voor in dat de andere alle verplichtingen kent en nakomt die voortvloeien uit de overeenkomst en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

4          Betalingen

4.1      Alle boekingen dienen direct betaald te worden via het boekingssysteem van de website.

4,2      Indien de betaling als geheel of gedeeltelijk niet voor aanvang van de training door de organisator is ontvangen, is de organisator gerechtigd deelname aan de training te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting voor de contractant ongewijzigd bestaan.

4.3      Annuleringskosten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering betaald te zijn.

4.4      Indien niet of niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de organisator wordt voldaan, maakt de organisator aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente. Tevens kan de organisator betaling vorderen van alle buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 45,40.

Wijzigingen en annulering door de organisator

5.1      De organisator kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de training aanbrengen dan wel de training annuleren.

5.2      Onder zwaarwegende omstandigheden wordt onder meer verstaan:

– Omstandigheden van zodanige aard dat de verdere gebondenheid van contractant aan de overeenkomst niet kan worden gevergd;

– Slechte weersomstandigheden (strenge vorst, gladde training locatie door bevriezing, ijzel, sneeuw, zware storm en weerwaarschuwing door de KNMI/ANWB)

– Stroomstoringen

 

5.3      

 

5.4      Wijzigingen en annuleringen worden de contractant zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld. 

 

​5.5      Indien de wijzigingen en annuleringen voor de contractant in alle redelijkheid niet acceptabel zijn, biedt de organisator voor zover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te bieden dan wel het aangeboden alternatief redelijkerwijze niet acceptabel is, restitueert de organisator terstond aan de contractant het al betaalde cursusgeld. De organisator is in geen geval rente en/of schadevergoeding verschuldigd.

5.6      Het onder 5.5 gestelde geldt niet indien de noodzaak tot wijziging of annulering aan de contractant en/of deelnemer te verwijten is. De annulering wordt dan beschouwd als de annulering door de contractant of deelnemer zelf.

6          Annulering door de contractant/de deelnemer

6.1      De contractant /de deelnemer wordt geadviseerd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

6.2      Bij annulering door de contractant/de deelnemer zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd per annulerende deelnemer:

–    Vanaf 60 dagen voor aanvang van de trainging tot 31 dagen voor de training 50% van het cursus geld;

–    Vanaf 31 dagen voor aanvang van de training en op de dag van de training zelf: 100% van het cursusgeld;

6.3     Het niet verschijnen op de training zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de training.

Het door de contractant/ de deelnemer vrijwillig verlaten van de training, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de training.

6.4     Annulering door contractant/ de deelnemer dient te allen tijde (naast eventueel telefonisch of persoonlijk) schriftelijk per brief of email te geschieden aan de organisator.

Wijzigingen door de contractant/ de deelnemer

7.1     De contractant/ de deelnemer heeft het recht wijzigingen van de overeenkomst te verlangen voor zover deze uitvoerbaar is, zulks ter beoordeling van de organisator.

7.2      Bij wijzigingen op verzoek van de contractant/ de deelnemer is per deelnemer verschuldigd, indien het verzoek plaatsvindt:

7.3      Bij trainingen die aanvangen binnen zeven dagen na boekingsdatum (zogeheten “last minute” boekingen zijn geen wijzigingen mogelijk.

8          Indeplaatsstelling

8.1      Indien een deelnemer verhinderd is aan de training deel te nemen, kan deze op verzoek van de contractant worden vervangen door een ander onder de volgende voorwaarden:

– De contractant overhandigt de nieuwe deelnemer de uitnodiging/ bevestiging en deze algemene voorwaarden.

– De nieuwe deelnemer krijgt van de organisator geen nieuwe uitnodiging c.q. bevestiging

– De contractant blijft jegens de organisator volledig aansprakelijk voor de betaling van de cursus gelden en eventuele kosten en staat er voor in dat de nieuwe deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst nakomt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

– Het verzoek tot de indeplaatsstelling wordt uiterlijk twee werkdagen voor de training schriftelijk of telefonisch door de contractant aan de organisator doorgegeven.

9          Toelatingseisen

9.1      Bij deelname aan een )training gelden de volgende voorwaarden:

a. De deelnemer:

-Voldoet aan de eisen/veiligheidseisen die gelden voor op het circuit 

-De motor voldoet aan alle eisen welke gelden voor tijdens een trackday, is in goede staat van onderhoud. en maakt niet meer geluid dan voor deze dag de eis is.

9.2      Indien niet wordt voldaan aan de bovengenoemde verplichtingen en voorwaarden heeft de organisator het recht de deelnemer niet tot de training toe te laten dan wel hem verdere deelname te ontzeggen of (in geval van overtreding 9.1b) bedoelde voertuig te verbieden, zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op enige restitutie van het cursusgeld.

10       Verantwoordelijkheid bij schade of ongeval

10.1    De deelnemer is tijdens de coaching op het circuit te allen tijde zelf als juridisch bestuurder verantwoordelijk voor zijn gedrag en de consequenties daarvan.

bottom of page